Opłata za pobyt dziecka w żłobku od 01.09.2022r.

UCHWAŁA NR XLIII/418/2022 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku Wesołe Misie w Wołczynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2, w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 14 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.), uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr XXVII/259/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku Wesołe Misie w Wołczynie, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Wesołe Misie w Wołczynie w wysokości 13% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego brutto za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.”. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 1 września 2022 roku.

Przewodniczący Rady Waldemar Antkowiak ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: CF0E2018-C336-43F8-8E8B-DC5B59EE44C6. Podpisany Strona 1

Skip to content