Polityka prywatności

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Żłobku Wesołe Misie w Wołczynie

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem danych osobowych jest Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie, ul. Sienkiewicza 1, 46-250 Wołczyn, tel. 77/4188003, email anna.babik@zlobekwolczyn.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

adres poczty elektronicznej: …kontakt@zlobekwolczyn.pl……………..
pisemnie na adres siedziby Administratora (z dopiskiem „IOD”)

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

Dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez Administratora zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa, lub określonych zadaniami statutowymi Ośrodka.
Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4) Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań statutowych Jednostki odbywa się w oparciu o przepisy prawa, w szczególności na podstawie przepisów:

– ustawy z dnia 4 lutego 2011r, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r.

– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, jak też w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych podstawą ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Odbiorcami danych będą jedynie podmioty ściśle współpracujące z Administratorem w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, lub inne instrumenty prawne dające gwarancję bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych tj. dostawcy usług hostingowych, doradczych, w tym prawniczych, obsługi technicznej i serwisowej w zakresie IT, operatorzy pocztowi oraz podmioty i instytucje których dostęp do danych możliwy jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa .

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

dostępu do treści swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
usunięcia danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
przenoszenia swoich danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

W celu skorzystania z praw wskazanych wyżej może Pani/Pan zgłosić taką potrzebę w Żłobku Wesołe Misie w Wołczynie,lub przesłać wniosek na adres siedziby Administratora powołany w pkt. 1, lub drogą elektroniczną: kontakt@zlobekwolczyn.pl……………. .

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w oparciu o zgodę, ma Pani /Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy

o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

ustawowym,
warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę podanie danych jest dobrowolne, a odmowa podania danych nie wywołuje dla Pani/Pana żadnych negatywnych skutków

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH / ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH .

Administrator nie będzie przekazywał danych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 

 

 

 

 

Skip to content