Kategoria "Info"

27Cze2022

Serdecznie zapraszam dzieci, które będą uczęszczać do żłobka od września 2022r. z rodzicem na DNI OTWARTE.

6 LIPCA 2022r. godz. 10:00 – 12:00.

ZAPRASZAM

27Cze2022

PRZYPOMINAM,

ŻE PRZERWA WAKACYJNA

JEST

OD

01.07.2022 – 31.07.2022r.

ŻŁOBEK NIECZYNNY

NIE PONOSZĄ PAŃSTWO OPŁATY ZA MIESIĄC LIPIEC.

24Cze2022

Niezbędnik malucha na rok szkolny 2022/2023

 • TECZKA Z GUMKĄ
 • BLOK TECHNICZNY BIAŁY I KOLOROWY
 • BLOK RYSUNKOWY KOLOROWY
 • PLASTELINA
 • BIBUŁA(gr. Puchatki – starszaki – nie musi )
 • KLEJ MAGIC W SZTYFCIE (DUŻY)
 • WYCINANKA
 • RYZA PAPIERU KSERO
 • PACZKA MOKRYCH CHUSTECZEK NA SALĘ (RAZ W MIESIĄCU DOSTARCZANA PRZEZ RODZICA)
 • obuwie zmienne, czyli wygodne kapcie do żłobka – najlepiej jeśli będą zapinane na rzepy bądź wkładane.
 • ubranka na zmianę– zestaw ubranek:majteczki, skarpetki, spodenki, koszulki, sweterek,leginsy, wygodne body z krótkim i długim rękawem. Zapasową garderobę należy zmieniać odpowiednio do zmieniającej się pogody i na bieżąco uzupełniać.
 • pampersy
 • akcesoria do przewijania: podkład do przewijania, krem do pupy, chusteczki nawilżane
 • smoczek, jeśli dziecko z niego korzysta (ZAWIESZKA PODPISANA)
 • butelkę – kubek niekapek (JEŚLI DZIECKO NIE POTRAFI PIĆ Z KUBKA Z USZKIEM)
 • ulubioną przytulankę (pieluszkę tetrową) (TYLKO JEŚLI DZIECKO JEST PRZYWIĄZANE)
 • szczoteczka, pasta do zębów, kubeczek

KAŻDA RZECZ KONIECZNIE PODPISANA.

POŚCIEL DLA DZIECI ZAPEWNIA ŻŁOBEK. RODZICE ZABIERAJĄ RAZ W MIESIĄCU ALBO WEDŁUG POTRZEBY POŚCIEL DO PRANIA.

11Maj2022

Do 10 maja 2022r. odbywała się rekrutacja na rok szkolny 2022/2023.

Rodzice, którzy złożyli kartę zapisu dziecka do żłobka zostali poinformowani o wynikach rekrutacji.

Na ten moment żłobek nie posiada wolnych miejsc.

26Kwi2022

Dnia 04.05.2022 (środa ) w naszym żłobku będą robione zdjęcia wszystkim dzieciom przez firmę FOTO-QUICK.

Proszę rodziców

o przyprowadzenie w ten dzień dzieci, ponieważ z tych zdjęć będzie robione tablo absolwentów żłobka 2021/2022.

Proszę o strój galowy.

Dziękuję

11Mar2022

Drodzy Rodzice

Proszę o pobieranie u opiekunek na sali

deklaracji woli kontynuacji opieki nad dzieckiem w żłobku Wesołe Misie

w Wołczynie w roku szkolnym 2022/2023.

Termin składania do 16 kwietnia 2022r.

4Mar2022

W związku z dużym zainteresowaniem przypominam, że od 21 kwietnia 2022r. do 10 maja 2022r. można składać kartę zapisu dziecka do żłobka z kompletem dokumentów. Zainteresowane osoby proszę o pobieranie karty ze strony zlobekwolczyn.pl. Można składać osobiście w żłobku bądź drogą email.

9Sie2021

Statut Żłobka Wesołe Misie w Wołczynie

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1. Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie, zwany dalej „żłobkiem” jest żłobkiem publicznym.

§ 2. Żłobek prowadzi działalność w formie gminnej jednostki budżetowej Gminy Wołczyn w oparciu o majątek, w który został wyposażony przez Gminę Wołczyn.

§ 3.1. Żłobek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

5) niniejszego Statutu;

6) innych powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 4. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Burmistrz Wołczyna.

§ 5.1. Siedziba żłobka mieści się w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza 1, 46-250 Wołczyn.

2. Żłobek ma charakter lokalny, obszar działania obejmuje Gminę Wołczyn.

3. Żłobek używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy: Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie.

4. Organem prowadzącym żłobka jest Gmina Wołczyn.

5. Żłobek nie posiada osobowości prawnej.

6. Żłobek funkcjonuje przez cały rok w systemie jednozmianowym, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, z wyjątkiem przerwy urlopowej ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora żłobka.

7. Żłobek prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30-16.30.

Rozdział 2 Cele i zadania żłobka

§ 6.1. Podstawowym celem żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej, wspomagającej wyrównywanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do 3 lat, a w przypadku określonym w art. 2 ust. 3 ustawy do 4 roku życia. Celem działania żłobka jest również wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami i potencjałem.

2. W ramach opieki sprawowanej nad dziećmi żłobek realizuje następujące zadania:

1) zapewnia dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, odpowiednie do ich wieku i potrzeb;

2) dba o wszechstronny rozwój indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych dzieci odpowiednio do ich wieku;

3) zapewnia dzieciom warunki bytowe zbliżone jak najbardziej do warunków domowych, kształtuje umiejętność współdziałania w grupie i uczy właściwych zachowań społecznych;

4) dba o bezpieczeństwo dzieci i o ich zdrowie;

5) zapewnia dzieciom w czasie ich pobytu w żłobku wyżywienie zgodnie z obowiązującymi normami;

6) rozwija samodzielność dzieci oraz wyrabia nawyki higieny osobistej;

7) zapewnia dzieciom jak najlepsze warunki wypoczynku i zabawy z elementami edukacji, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka i jego indywidualne potrzeby, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

8) wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka poprzez informowanie o rozwoju psychofizycznym dziecka, żywieniu, pracy z dzieckiem i działaniach wspierających rozwój dziecka oraz poprzez podejmowanie wspólnych z rodzicami działań mających na celu wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka i poprawę warunków pobytu dziecka w żłobku.

3. W przypadku dzieci niepełnosprawnych oprócz zadań wymienionych w ust. 2 zadaniem żłobka jest wspomaganie rodzin w wychowaniu tych dzieci poprzez:

1) zapewnienie specjalistycznej opieki, która będzie dostosowana do rodzaju niepełnosprawności dzieci i przyczyni się do ich prawidłowego rozwoju;

2) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym również wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z otaczającym środowiskiem.

4. Podczas realizacji powyższych zadań żłobek uwzględnia wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i w przypadku dziecka niepełnosprawnego rodzaj niepełnosprawności.

5. Realizacja celów oraz zadań żłobka następuje w wyniku spełnienia następujących wymogów:

1) w czasie pobytu dzieci w żłobku oraz w trakcie zajęć poza jego obiektem, opiekę nad nimi sprawuje fachowy personel zatrudniony w żłobku, zgodnie z kwalifikacjami określonymi w ustawie;

2) opiekun prowadzący zajęcia w żłobku współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji i udzielania porad w zakresie pracy z dziećmi;

3) stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka oraz konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem, poprzez gry, zabawy, zajęcia organizowane metodami aktywizującymi, zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, rytmiczne, dostosowane w przypadku dzieci niepełnosprawnych do rodzaju niepełnosprawności.

Rozdział 3 Warunki przyjmowania dzieci do żłobka

„§ 7.1. Wnioski (karty zapisów) rodziców/opiekunów prawnych do żłobka przyjmowane są przez dyrektora żłobka przez cały rok, a przyjęcia dzieci do żłobka dokonywane są w miarę posiadania przez żłobek wolnych miejsc. Przyjęcia dziecka do żłobka dokonuje dyrektor żłobka.

2. Żłobek przyjmuje dzieci, które ukończyły 1 rok życia, zamieszkałe na terenie Gminy Wołczyn na podstawie wniosku (karty zapisu) rodziców/opiekunów prawnych złożonego w formie pisemnej.

3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do żłobka składają do 16 kwietnia deklarację o chęci kontynuowania pobytu dziecka w Żłobku w następnym roku szkolnym.

4. Rekrutacja na nowy rok szkolny prowadzona jest od 21 kwietnia do 10 maja każdego roku. W miarę posiadania wolnych miejsc, dzieci przyjmowane są do Żłobka przez cały rok.

5. W przypadku większej liczby zgłoszeń do żłobka w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

1) niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub dzieci rodzica wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;

2) z rodzin wielodzietnych (troje i więcej), z których co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy albo studiuje w systemie dziennym albo jest osobą niepełnosprawną;

3) obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczących się w systemie dziennym albo prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą;

4) rodzica samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) i spełniającego jeden z warunków:

– pracuje zawodowo w pełnym wymiarze czasu pracy,

– uczy się w systemie dziennym,

– posiada orzeczenie o niepełnosprawności;

5) rodzeństwa dziecka już uczęszczającego do żłobka;

6) z rodzin zastępczych.

6. Kryteria, o których mowa w ust. 5, są równoważne.

7. W przypadku spełnienia przez kilkoro dzieci kryteriów, o których mowa w ust. 5, decyduje kolejność złożenia wniosku (karty zapisu) do żłobka.

8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego o którym mowa w ust. 4, żłobek nadal dysponuje wolnymi miejscami, mogą być do niego przyjęte dzieci najpierw zam. Gminę Wołczyn, a później – o ile nadal żłobek będzie dysponował wolnymi miejscami z innych gmin.

9. Przy zgłaszaniu do żłobka dziecka niepełnosprawnego rodzice powinni dostarczyć:

1) orzeczenie określające poziom rozwoju psychofizycznego dziecka;

2) zaświadczenie lekarza specjalisty określające stan zdrowia dziecka.

10. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością przyjmowane są do żłobka w zależności od możliwości zapewnienia przez żłobek szczególnej opieki, jakiej wymagają one ze względu na swój stan zdrowia.

11. Dyrektor żłobka może przyjąć do żłobka na czas nieobecności dziecka na jego miejsce inne dziecko w przypadku złożenia przez rodziców tego dziecka pisemnego wniosku oraz spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 i po zastosowaniu kryteriów określonych w ust. 5. Z rodzicami zawiera się umowę w sprawie korzystania z usług żłobka.

12. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z braku wolnych miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową (oczekujących na przyjęcie do żłobka) według kolejności złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku (karty zgłoszenia) do Żłobka. Z listy rezerwowej dzieci przyjmowane są do Żłobka w miarę zwalniania się miejsc w Żłobku.

§ 8.1. Skreślenie dziecka z listy wychowanków żłobka może nastąpić w każdym czasie w przypadku niewywiązywania się rodziców/prawnych opiekunów z obowiązku wnoszenia opłaty za usługi świadczone przez Żłobek w czasie przekraczającym 30 dni od wymaganego terminu wpłaty.

2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie zwalnia rodziców z obowiązku uregulowania zaległych opłat.

3. W przypadku uregulowania zaległości, o której mowa w ust. 1, rodzice mają prawo do złożenia karty zgłoszenia dziecka do żłobka. Do przyjęcia dziecka do żłobka stosuje się odpowiednio zapisy rozdziału 3.”

Rozdział 4 Opłaty za pobyt i wyżywienie

§ 9.1. Wysokość opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobku regulują odrębne przepisy.

2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust.2a.

2a. Odstępuje się od pobierania opłaty za pobyt w żłobku za okresy, w których nastąpiła przerwa w funkcjonowaniu żłobka wskutek okoliczności uniemożliwiających sprawowanie opieki nad dziećmi. W takim przypadku wysokość opłaty oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku rodzicom/opiekunom prawnym dziecka przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie, w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności.

4. Szczegółowe zasady odpłatności, prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych określi umowa cywilnoprawna, zawarta z dyrektorem żłobka.

Rozdział 5 Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku

§ 10. W żłobku organizowane są zajęcia tematyczne i okazjonalne z udziałem rodziców/opiekunów prawnych.

§ 11. W zajęciach może uczestniczyć każdy rodzic/opiekun prawny dziecka uczęszczającego do żłobka.

§ 12. O terminie zajęć rodzic jest wcześniej informowany w sposób zwyczajowo przyjęty w żłobku.

Rozdział 6 Organizacja i zarządzanie żłobkiem

§ 13.1. Żłobkiem kieruje dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Wołczyna, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Wołczyna.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

4. Dyrektor kierując żłobkiem zapewnia wykonywanie zadań statutowych, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.

5. Dyrektor zapewnia należyty stan higieniczno-sanitarny żłobka oraz warunków bezpieczeństwa dzieci i personelu na terenie żłobka oraz w trakcie zajęć poza jego obiektem.

6. Dyrektor jest upoważniony do wydawania zarządzeń, regulaminów, instrukcji, upoważnień oraz poleceń.

7. Dyrektor zapewnia realizację planu finansowego żłobka.

8. Dyrektor uzgadnia z Burmistrzem Wołczyna zasady organizacji placówki z uwzględnieniem potrzeb dzieci korzystających ze świadczeń żłobka.

9. Dyrektor prowadzi, udostępnia i archiwizuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 14.1. Strukturę organizacyjną oraz godziny pracy żłobka ustala dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.

2. Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego dyrektor ustala szczegółowe zakresy czynności pracowników żłobka.

§ 15.1. W żłobku może być powołana rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców/opiekunów prawnych dzieci korzystających ze świadczeń żłobka.

2. Rada rodziców wybierana jest corocznie na pierwszym zebraniu rodziców.

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.

4. Kompetencje rady rodziców określa art. 12a ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 16.1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka objętego opieką żłobka mają prawo do:

1) uzyskiwania pełnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;

2) uzyskiwania informacji na temat miesięcznego planu pracy w grupach;

3) wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania żłobka oraz pracy pracowników i dyrektora żłobka.

2. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka objętego opieką zobowiązani są do:

1) przestrzegania statutu żłobka;

2) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

3) przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

4) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku;

5) przyprowadzania do żłobka wyłącznie dziecka zdrowego.

Rozdział 7 Mienie żłobka

§ 17. Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego należytą ochronę, jak również jego właściwe wykorzystanie.

Rozdział 8 Gospodarka finansowa

§ 18.1. Gospodarka finansowa żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla gminnej jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Źródłami finansowania żłobka są:

1) środki finansowe z budżetu Gminy Wołczyn;

2) opłaty wnoszone przez rodziców za usługi świadczone w ramach działalności statutowej żłobka;

3) inne dochody uzyskane w sposób przewidziany prawem.

3. Podstawą gospodarki finansowej żłobka jest plan finansowy, obejmujący planowe dochody i wydatki żłobka.

4. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 9 Nadzór i kontrola nad żłobkiem

§ 19.1. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Burmistrz Wołczyna.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) warunki higieniczno-sanitarne i bezpieczeństwo świadczonej opieki;

2) jakość świadczonej opieki nad dziećmi w żłobku;

3) realizację zadań statutowych żłobka;

4) prawidłowość gospodarowania mieniem;

5) gospodarkę finansową;

6) zgodność danych zawartych w rejestrze żłobków ze stanem faktycznym.

Rozdział 10 Postanowienia końcowe

§ 20.1. Żłobek podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Wołczyna.

2. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i cenne przedmioty przyniesione przez dziecko.

3. W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

4. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym do jego nadania.

Skip to content